Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web https://green-up.es/ és propietat de GREEN UP amb NIF 46997156-Z i adreça fiscal a AV DE SARRIA , 21, LOCAL 5-6, 08029 Barcelona.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre GREEN UP i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, La normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

GREEN UP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, GREEN UP es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és servei d'entrega d'aliments i begudes.

La durada del contracte quedarà vinculada a l'entrega del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'actuar necessàries per a l'accés als llocs web de GREEN UP i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix La normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, GREEN UP informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Així mateix, GREEN UP informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l'adreça AV DE SARRIA , 21, LOCAL 5-6, 08009 Barcelona. o a través del correu electrònic INFO@GREEN-UP.ES

Li informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat tindrà accés a un històric dels seus productes contractats, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri que no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, posi's en contacte amb GREEN UP mitjançant el correu electrònic INFO@GREEN-UP.ES

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, en rebre el producte a l'adreça d'entrega facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència dels productes

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent GREEN UP ofereix informació sobre tots els seus productes, les seves característiques i preus. No obstant això, GREEN UP es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta forma, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Venda De Alcohol

GREEN UP informa que només es podran lliurar begudes alcohòliques a majors de 18 anys. Per a tals efectes, GREEN UP haurà de controlar la identitat i edat de qui rebi la comanda, reservant-se el dret a negar-se a lliurar alcohol a qualsevol persona que no pugui provar tenir almenys 18 anys d'edat.

Garanties

Tots els articles oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

GREEN UP disposa d'un servei d'atenció al client, mitjançant el correu electrònic INFO@GREEN-UP.ES on podrà dirigir la reclamació corresponent en cas DE desconformitat.

Preus

Tots els articles indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses d'entrega i transport

GREEN UP realitza les entregues a la ciutat de Barcelona.

GREEN UP cobrarà la quantitat indicada en els productes adquirits més la despesa d'entrega depenent de la zona de l'enviament. En tot cas, en la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

Execució del servei

GREEN UP es compromet a realitzar el servei en un màxim de 50 minuts podent augmentar el temps a destinacions fora del centre.

Si el client no obre la porta o no respon telefònicament almenys a tres trucades, en un termini de 10 minuts des que els nostres repartidors arribin físicament a la seva adreça, ens reservem el dret a que el repartidor abandoni el lloc i torni la comanda al restaurant associat. En aquest cas, no procedirà devolució alguna del preu pagat al client.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de GREEN UP.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions d'adeudo i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran a la major brevetat.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant GREEN UP al ressarciment dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als que no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal: http://www.paypal.com.

La disponibilitat de productes oferts per GREEN UP pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, GREEN UP en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic.

El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, GREEN UP podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o salvo raons justificades i demostrables per GREEN UP dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació, dirigint-se al correu electrònic INFO@GREEN-UP.ES, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal AV. DE SARRIA , 21 LOCAL 5-6 08029 Barcelona, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre i quan no s'hagi disposat el contrari.

GREEN UP abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de GREEN UP està situat a AV. DE SARRIA , 21 LOCAL 5-6 08029 Barcelona o a través del correu electrònic INFO@GREEN-UP.ES.

Jurisdicció

Així mateix, GREEN UP es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. GREEN UP té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Logo Copyright

2023 – Green Up